THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Thứ Sat,
12/06/2021
Đăng bởi Admin

Rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa thời hạn đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm với thời hạn kháng nghị thủ tục giám đốc thẩm và cho rằng nó là 1 dẫn đến việc đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm khi đã hết thời hạn và làm mất quyền khiếu nại giám.

Thời hạn đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm

Thời hạn đưa ra yêu cầu giám đốc thẩm chính là khoảng thời gian đương sự được nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, hết thời hạn này, đơn khiếu nại sẽ không được xem xét nữa.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật Tố tụng dân sự thì thời hạn này là 1 năm kể từ ngày bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Trong khi đó, thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là thời hạn mà người có thẩm quyền được quyền kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án/quyết định bị khiếu nại.
Tại Điều 334 Bộ luật Tố tụng dân sư quy định:
1. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị:
a) Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 328 của Bộ luật này và sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại khoản 1 Điều này đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;
b) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 326 của Bộ luật này, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật đó.”