Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Thứ Tue,
10/07/2018
Đăng bởi Admin

Người bị Nhà nước thu hồi đất chỉ được bồi thường khi đáp ứng đủ những điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất  sau:

 

Thu hồi đất tại huyện Thạch Thất - Hà Nội

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (trừ đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm) có một trong các điều kiện:

- Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Đất nông nghiệp dù chưa có Giấy chứng nhận, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng sử dụng trước ngày 1/7/2004 vẫn được bồi thường theo diện tích thực tế đang sử dụng, nhưng không vượt quá hạn mức quy định.

 

2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Ý kiến của bạn