Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Thứ Tue,
10/07/2018
Đăng bởi Admin

Thủ tụ giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo các bước sau:

 

Người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

 

Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất

Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua trước sau đó trình UBND huyện, thị xã, thành phố (Phòng Tài nguyên và Môi trường) xét duyệt phương án giao đất.

Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thẩm định phương án giao đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; trình UBND cùng cấp quyết định giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao đất, thuê đất tại UBND xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ và trình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất.

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn.

Thủ tục giao, cho thuê đất nông nghiệp cần lưu ý những gì

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm: Đơn xin giao đất, thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu quy định) (02 tờ); Phương án giao đất, cho thuê đất đối với những trường hợp đủ điều kiện. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, quyết định hành chính.

 

Ý kiến của bạn