Những tranh chấp đất đai bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã

Những tranh chấp đất đai bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã

Tranh chấp về đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai, gồm các tranh chấp chính sau: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hòa giải cấp xã chỉ bắt buộc đối với tranh chấp qu...

Xem chi tiết