Khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu hồi đất

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật Đất đai 2014 thì người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, khấu trừ nghĩa vụ tài chính thu hồi đất vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.   Một buổi đối thoại với nhân dân liên quan đến bồi thư...

Xem chi tiết