Đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------     ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án)                             Kính gửi:  Chi cục Thi hành án huyện ………….., tỉnh Hưng Yên             Tên tôi là...

Xem chi tiết

Đơn đề nghị thanh toán tiền nợ hàng

Đơn đề nghị thanh toán tiền nợ hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Thanh toán tiền mua hàng)               Kính gửi:         -   Ông Giám đốc Công ty .......   Tôi là ……………………., sinh năm 1970   Địa chỉ: .........................., huyện Yên Mỹ, tỉnh H...

Xem chi tiết