Đơn đề nghị hủy biên bản họp gia đình

Đơn đề nghị hủy biên bản họp gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ (V/v xin hủy Biên bản họp gia đình)                           Kính gửi:     Ủy ban nhân dân phường ..............                           &n...

Xem chi tiết