Đơn đề nghị xác định lại số tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn đề nghị xác định lại số tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Xác định lại số tiền phải nộp khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Thông báo số 10197/TB-CCT-LPTB&TK của Chi cục Thuế quận Long Biên ) Kính gửi : - ……………………. ……………………. ...

Xem chi tiết