Bồi thường đối với đất được giao không đúng thẩm quyền

Bồi thường đối với đất được giao không đúng thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng n...

Xem chi tiết